Alain Thomas

Wales

Alain Thomas is the principal consultant at Alain Thomas Consultancy which was established to provide support to organisations involved in community development and social welfare. Alain has extensive experience of delivering research, evaluation, organisational development and training services to public and third sector organisations across different contexts and cultures in Wales, other parts of Europe and the developing world.

Participatory approaches underpin all Alain’s work and he has a particular interest in how they can be applied to a wide range of processes including, research, evaluation, public engagement, organisational development, and facilitation. He is on a personal mission to increase awareness and usage in Wales, of these intuitive and effective methods, which originated in the developing world.

Outside of his professional role Alain’s passion is animal welfare and from 2009 he led a process of converting the charity Greyhound Rescue Wales into a substantial and sustainable social enterprise. It now has an income of £500,000 a year, generated through a growing chain of charity shops which sustains its animal welfare work.

 

Alain Thomas, Prif Ymgynghorydd, Alain Thomas Consultancy

Alain Thomas yw’r prif ymgynghorydd yn Alain Thomas Consultancy, a sefydlwyd i ddarparu cymorth i sefydliadau ym meysydd datblygiad cymunedol a lles cymdeithasol. Mae gan Alain brofiad helaeth o gyflenwi ymchwil, gwerthuso, datblygu sefydliadol a gwasanaethau hyfforddi i sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector ar draws cyd-destunau a diwylliannau gwahanol yng Nghymru, rhannau o Ewrop a’r byd sy’n datblygu.

Mae dulliau cyfranogol yn sail i holl waith Alain ac mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y modd y gellir eu cymhwyso i amrywiaeth eang o brosesau gan gynnwys ymchwil, gwerthuso, ymgysylltu â'r cyhoedd, datblygu sefydliadol a hwyluso. Ei genhadaeth bersonol yw hybu ymwybyddiaeth a defnydd yng Nghymru o'r dulliau greddfol ac effeithiol hyn, sydd â’u gwreiddiau yn y byd sy'n datblygu.

Y tu hwnt i’w rôl broffesiynol, mae Alain yn angerddol o blaid lles anifeiliaid. O 2009 ymlaen, arweiniodd broses o droi’r elusen Achub Milgwn Cymru yn fenter gymdeithasol sylweddol a chynaliadwy. Bellach mae ganddi incwm o £500,000 y flwyddyn, sy’n cael ei gynhyrchu drwy gadwyn gynyddol o siopau elusennol sy'n cynnal gwaith lles anifeiliaid y fenter.