Kate Harcus

Wales

Kate Harcus | As a natural facilitator I enjoy meeting people, building rapport and then utilising my knowledge of situations or opportunities to create links that are mutually beneficial to all parties involved. With over nine years’ experience in an advisory role to businesses and third sector organisations within North West England and North East Wales, I have developed a strong understanding of different sectors and industries. Subsequently, I have a keen interest in assisting companies to create new relationships with their local communities to fulfil their business requirements, whilst also enhancing their local area. As a result of this work, I have established a wide range of valuable contacts within businesses, charities and communities, along with many networks throughout this geographical area.

 

Kate Harcus | Rwy’n hwylusydd naturiol ac yn mwynhau cwrdd â phobl, meithrin cydberthynas ac yna defnyddio fy ngwybodaeth am sefyllfaoedd neu gyfleoedd i greu cysylltiadau sy’n fuddiol i bawb dan sylw. Mae gennyf dros naw mlynedd o brofiad mewn rôl gynghori i fusnesau a sefydliadau trydydd sector yng ngogledd-orllewin Lloegr a gogledd-ddwyrain Cymru, a thrwy hynny rwyf wedi datblygu dealltwriaeth gadarn o wahanol sectorau a diwydiannau. Yn dilyn hynny, mae gennyf ddiddordeb brwd mewn cynorthwyo cwmnïau i greu perthynas newydd â’u cymunedau lleol i gyflawni eu gofynion busnes, gan wella eu hardal leol ar yr un pryd. O ganlyniad i’r gwaith hwn, rwyf wedi sefydlu ystod eang o gysylltiadau gwerthfawr mewn busnesau, elusennau a chymunedau, ynghyd â nifer o rwydweithiau ledled yr ardal ddaearyddol hon.