Menna Jones

Wales

Menna Jones | entrepreneur cymdeithasol ymroddedig a phrofiadol sydd â chysylltiadau sefydledig â’r sector menter gymdeithasol ledled Cymru. Dwyieithog, canolbwyntio ar gymunedau, ymroddedig i gyfle cyfartal ac integreiddio. Profiadol mewn arwain a sefydlu gweithlu menter gymdeithasol, hyfforddi a chyflogi pobl ag anableddau dysgu / dan anfantais, mentora a hyfforddi. Medrus mewn tyfu mentrau cynaliadwy mewn cymunedau.

 

Menna Jones | A committed and experienced social entrepreneur with established links with the social enterprise sector throughout Wales. Bilingual, community-focused, committed to equal opportunities and integration. Experienced in leading and establishing a social enterprise workforce, training and employing people with learning disabilities/disadvantaged, mentoring and coaching. Skilled in growing sustainable community-based enterprises.