Rhaglenni a Phrosbectws

Y rhaglenni a’r modiwlau hyn yw llinell sylfaen y rhan fwyaf o’n rhaglenni

Wedi’u datblygu a’u cyflwyno gan entrepreneuriaid ac arbenigwyr, maent yn cyfuno ymarfer yn seiliedig ar waith gyda chymwysterau achrededig.

Maent yn gwbl addasadwy ar gyfer gwahanol lefelau profiad a thwf felly gellir eu teilwra’n arbennig ar gyfer unrhyw grŵp.

Lawrlwythwch y prosbectws [Cymreag]

Download the Prospectus [English]

 

Cyflwyniad cyffredinol i’r cysyniad o arweinyddiaeth ynghyd â chyfle i gyfranogwyr ddechrau meddwl am ei berthnasedd i’w gwaith a’u bywyd.

Cyflwyniad I Arweinyddiaeth

 • Y gwahaniaeth rhwng arweinyddiaeth a rheoli
 • Arddulliau a rolau arweinyddol
 • Arwain eich hun
 • Ysgogi eraill

Ar gyfer pobl sydd wedi symud i rolau arweinyddol neu a fydd yn gwneud hynny’n fuan, gyda chyfrifoldebau rheolaeth linell

Mae o fudd penodol i reolwyr mwy newydd neu ddarpar reolwyr a fyddai’n hoffi cynyddu eu hyder i gamu i fyny fel arweinydd yn eu sefydliad

Arwain a Deall fy Hun

Arwain a Deall Eraill

Arwain yn eich Sefydliad

 • Archwilio pa fath o arweinydd y mae angen i chi fod
 • Canfod eich hoffterau a’ch cryfderau personol
 • Cynyddu hunanymwybyddiaeth drwy wrando a deallusrwydd emosiynol
 • Gosod nodau arweinyddiaeth personol
 • Archwiliwch wahanol arddulliau ac ymagweddau tuag at arweinyddiaeth
 • Ysgogi a grymuso eraill
 • Dirprwyo a rhoi adborth
 • Mabwysiadu ymagwedd hyfforddi a datblygu sgiliau cwestiynu         
 • Dynameg tîm ac amrywiaeth
 • Sgiliau cyfathrebu a sgyrsiau dewr
 • Rheoli newid a chyfnodau o drawsnewid
 • Adolygu eich taith arweinyddol a chynllunio’r camau nesaf

I bobl sydd wedi bod mewn rôl arweinyddol am beth amser ac sydd, neu a fydd, yn symud i rôl uwch.

Mae o fudd penodol i reolwyr sydd angen cydbwyso eu cyfrifoldebau gweithredol o ddydd i ddydd gyda blaenoriaethau eu rôl strategol ac allanol fel arweinwyr 

Arwain a Deall fy Hun

Arwain a Deall Eraill

Arwain yn eich Sefydliad

 • Archwilio’r math o arweinydd y mae angen i chi fod i gwrdd â’ch heriau a chyfleoedd
 • Sut mae arweinydd yn edrych – tybiaethau a meddylfryd
 • Trawsnewid drwy arweinyddiaeth
 • Hunanymwybyddiaeth a deallusrwydd emosiynol
 • Pŵer cwestiynau a chyfathrebu
 • Setiau Dysgu Gweithredol
 • Cryfderau personol, a dewisiadau o ran dysgu a phersonoliaeth
 • Nodau personol o ran arweinyddiaeth
 • Creu gweithleoedd iach ac apelgar
 • Gwahanol arddulliau ac ymagweddau tuag at arweinyddiaeth
 • Ysgogi a grymuso eraill
 • Cefnogaeth gan gymheiriaid drwy Ddysgu Gweithredol
 • Ymagweddau anghyfarwyddol a diwylliannau hyfforddi
 • Sgiliau dirprwyo
 • Dynameg tîm ac adeiladu timau
 • Creu diwylliant o roi adborth
 • Archwilio sgyrsiau dewr       
 • Bod yn strategol ac yn edrych tuag allan
 • Mapio a chydweithredu gyda rhanddeiliaid
 • Cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth
 • Sgiliau dylanwadu
 • Gwneud penderfyniadau moesegol
 • Rheoli trawsnewid a newid
 • Codi ymwybyddiaeth am eich effaith gymdeithasol
 • Diogelu eich sefydliad at y dyfodol
 • Adolygu eich taith arweinyddol a’r camau nesaf o ran beth rydych am ei ddysgu

 

Mae’r rhaglen hon yn ddelfrydol i bobl sydd wedi cwblhau’r Dystysgrif Arweinyddiaeth ac sydd eisiau datblygu eu hymarfer o ran meddwl yn strategol ac arweinyddiaeth.

Mae’n manteisio ar brofiad grŵp i archwilio sefyllfaoedd a materion sefydliadol mwy cymhleth.

Arweinyddiaeth Strategol

Arweinyddiaeth Weithredol

 • Arweinyddiaeth a strategaeth
 • Meddwl trwy systemau a goblygiadau ar gyfer arweinyddiaeth
 • Arweinyddiaeth Gydweithredol
 • Archwilio gwahanol arddulliau ac ymagweddau tuag at arwain
 • Ymagweddau sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau
 • Cyfathrebu a dylanwadu
 • Gwireddu newid a chanfod y ffordd drwy gyfnodau o drawsnewid

Nod y rhaglen ragarweiniol hon yw rhoi cymorth i arweinwyr fynd ati’n fwriadol i fod yn fwy mentrus er mwyn galluogi sefydliadau i ddod yn fwy hunangynhaliol a hunanddibynnol

Mae’n helpu i ddatblygu meddylfryd twf ac mae’n manteisio ar theori a dulliau entrepreneuraidd i gael cyfranogwyr i ddechrau meddwl am beth mae’n ei olygu i fod yn fentrus

Archwilio Meddylfryd

Archwilio Syniadau

 • Beth a olygwn wrth ddod yn fwy mentrus
 • Y cyd-destun a’r rhesymau pam y mae meddylfryd mentrus yn fanteisiol
 • Heriau a chyfleoedd o ran adeiladu diwylliant mentrus
 • Tybiaethau a meddylfryd arweinydd mentrus
 • Canfod nodau personol o ran arweinyddiaeth
 • Model mentrus ar gyfer sefydliadau sy’n seiliedig ar werth
 • Cydbwyso cynhyrchu incwm ac effaith gymdeithasol
 • Archwilio offerynnau twf
 • Diwylliannau sefydliadol mentrus
 • Cyd-hyfforddi a chynllunio ar gyfer gweithredu

Mae’r rhaglen hirach hon yn darparu cyfle i adeiladu ar eich ymagwedd fentrus tuag at arweinyddiaeth ynghyd â chreu diwylliant mwy mentrus yn eich sefydliad drwy ddatblygu a phrofi syniadau

Archwilio Meddylfryd

Archwilio Syniadau

Cael eraill i ymuno gyda mi

 • Beth a olygwn wrth ddod yn fwy mentrus
 • Y cyd-destun a’r rhesymau pam y mae meddylfryd mentrus yn fanteisiol
 • Heriau a chyfleoedd o ran adeiladu diwylliant mentrus
 • Tybiaethau a meddylfryd
 • Canfod nodau personol o ran arweinyddiaeth
 • Model mentrus ar gyfer sefydliadau sy’n seiliedig ar werth
 • Cyd-bwyso cynhyrchu incwm ac effaith gymdeithasol
 • Archwilio offerynnau twf
 • Diwylliannau sefydliadol mentrus
 • Cyd-hyfforddi a chynllunio ar gyfer gweithredu
 • Anelu pethau’n berffaith
 • Rhoi cymorth i bobl fynd drwy newid a chyfnodau o drawsnewid
 • Dod â’r Bwrdd at y bwrdd
 • Canfod cymorth ar gyfer mentrau cymdeithasol
 • Adolygu’r daith ddysgu
 • Y camau nesaf a chynllunio ar gyfer gweithredu

Cyflwyniad lefel uchel i syniadau a chysyniadau mentrau cymdeithasol a’u defnydd posibl

Yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i’r model hwn

Cyflwyno Mentrau Cymdeithasol

 • Gwerthoedd a phwrpas
 • Diffiniadau a chyd-destun
 • Modelau refeniw
 • Strwythurau cyfreithiol
 • Cydbwyso cenhadaeth gymdeithasol ac economaidd

AArchwiliad o’r gwahanol fathau o fentrau cymdeithasol, yn ogystal â chymryd golwg ymarferol ar sut y gallai ymagwedd fentrus fod o fudd i unigolion, sefydliadau a’u cymunedau

Yn ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i’r model

Cyflwyniad a Throsolwg

Mentrau Cymdeithasol yn ymarferol

 • Elw triphlyg
 • Strwythurau cyfreithiol
 • Strwythur sefydliadol
 • Cyllido menter gymdeithasol
 • Archwilio astudiaeth achos o fenter gymdeithasol
 • Ffynonellau cymorth
 • Cynllunio ar gyfer datblygu
 • Canllawiau asesu ILM

Rhaglen drochi dra ymarferol sy’n darparu’r holl hanfodion ar gyfer unigolion a sefydliadau sy’n dechrau menter newydd neu sy’n tyfu sefydliad sydd wedi’i sefydlu’n barod

Mae’n hyblyg iawn ac yn ymateb i gyfnod twf a phrofiad cyfranogwyr a’u sefydliadau

Dealltwriaeth a Chynllunio

Y farchnad ac ymchwil

Cyllid ac incwm

 • Cysyniad a nodweddion
 • Strwythurau cyfreithiol a sefydliadol
 • Nodau ac amcanion
 • Cwsmeriaid ac ymchwil
 • Marchnata a Hyrwyddo
 • Pwyntiau Gwerthu Unigryw (USPs)
 • Cynllunio busnes
 • Llif arian a chyfrifon
 • Strategaeth a risg
 • Costio a phrisio

Archwiliwch yr holl ffactorau a fydd yn galluogi eich sefydliad i symud o fod yn dibynnu ar roddwyr i gynaliadwyedd ariannol ac annibyniaeth

Dewiswch o unrhyw gyfuniad o wyth modiwl er mwyn creu eich taith eich hun tuag at fod yn fenter gymdeithasol

Deall Mentrau Cymdeithasol

Diffinio eich Marchnad a’ch Cynnyrch neu Wasanaeth

Marchnata eich Menter Gymdeithasol

 • Gwerthoedd a phwrpas
 • Cydbwyso cenhadaeth gymdeithasol ac economaidd
 • Strwythurau cyfreithiol a sefydliadol
 • Modiwlau refeniw
 • Adeiladu ar asedau a chryfderau
 • Cynhyrchu syniadau ar gyfer ffrydiau refeniw cynaliadwy
 • Dadansoddi’r farchnad
 • Cwsmeriaid ac ymchwil
 • Marchnata a hyrwyddo
 • Pwyntiau Gwerthu Unigryw (USPs)

Marchnata eich Menter Gymdeithasol

Rheoli Cyllid

Cynhyrchu Incwm

 • Egwyddorion darbodus o ran cychwyn arni
 • Cynllunio busnes
 • Strategaeth a risg
 • Anelu pethau’n iawn
 • Llifau arian a chyfrifon
 • Cyllidebu
 • Strategaeth gyllidol a chynllunio
 • Tendro a chontractau
 • Gwerthiant a datblygu busnes
 • Strategaeth incwm
 • Costio a phrisio   

Rheoli Newid

Mesur Effaith Gymdeithasol

  
 • Arweinyddiaeth drwy gyfnodau o newid
 • Cyfathrebu ac ysgogiad
 • Sicrhau ymrwymiad rhanddeiliaid
 • Pwrpas a manteision
 • Deall eich theori newid
 • Dulliau casglu data  

Mae Dysgu Gweithredol yn broses i helpu unigolion neu grwpiau archwilio mater pwysig, sydd weithiau’n anodd, ac i feddwl amdano gan ystyried gwahanol safbwyntiau a barn er mwyn ei wella.

Mae’r rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth a phrofiad i ddysgwyr o Ddysgu Gweithredol ynghyd â syniadau ar gyfer ei ddefnyddio a’i wreiddio mewn sefydliad neu gyfarfodydd

Cyflwyniad i Ddysgu GweithredolYmarfer Dysgu Gweithredol
 • Egwyddorion
 • Dysgu drwy brofiad
 • Setiau dysgu gweithredol
 • Dysgu gweithredol
 • Ymarfer myfyriol
 • Cwestiynu effeithiol
 • Hwyluso dysgu gweithredol

Datblygu dealltwriaeth o’r defnydd o wahanol fodelau hyfforddi

Rhaglen dra ryngweithiol a chyfranogol gyda’r cyfle i ymarfer y dull hyfforddi

Cyflwyniad a Throsolwg Hyfforddi yn YmarferolGweithdai: Defnyddio Hyfforddi
 • Ynghylch hyfforddi
 • Meddylfryd hyfforddi
 • Gwrando a holi
 • Y model GROW
 • Ymarfer hyfforddi o
 • Hyfforddi ac arweinyddiaeth
 • Defnyddio GROW a modelau hyfforddi eraill
 • Mewn sgyrsiau anodd
 • Mewn cyfarfodydd tîm ac ar gyfer datblygu tîm
 • Wrth roi cymorth a goruchwyliaeth
 • Ar gyfer datrys problemau a meddwl yn greadigol
 • Mewn arfarniadau  

Ceir profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r theori, yr offerynnau a’r technegau ar gyfer hwyluso dysgu rhwng cydweithwyr

Mae’n adeiladu ar brofiad blaenorol ac yn annog ymarfer myfyriol parhaus er mwyn parhau i ddatblygu’n bersono

Cyflwyno HwylusoYmarfer Hwyluso
 • Egwyddorion a gwerthoedd
 • Arddulliau dysgu
 • Dysgu effeithiol mewn grwpiau
 • Gwrando gweithredol
 • Ymarfer myfyriol
 • Holi effeithiol
 • Ymarfer hwyluso

Magu hyder o ran mynd i’r afael â’r her arweinyddol o reoli sgyrsiau dewr sy’n llwyddiannus

Datblygu technegau ar gyfer delio gyda gwahaniaethau barn neu wrthdaro, ac ymgysylltu’n effeithiol mewn deialog ag eraill

Ein Rôl mewn Sgyrsiau DewrParatoi ar gyfer y Sgwrs Ddewr
 • Yr heriau
 • Ein hymatebion
 • Pryd i gael Sgwrs Ddewr
 • Ymagweddau eraill
 • Meddylfryd ar gyfer cael Sgyrsiau Dewr
 • Sefydlu’r amgylchedd iawn
 • Arsylwadau ac ystyriaethau

Ar adeg lle mae cyllid ac adnoddau yn lleihau, mae’n hanfodol i sefydliadau allu dangos y gwerth cymdeithasol a ddarperir ganddynt i gymunedau

Mae’r rhaglen hon yn darparu trosolwg o’r cysyniadau a phwysigrwydd effaith gymdeithasol

Cyflwyniad i Fesur Effaith Gymdeithasol

 • Pwrpas mesur effaith gymdeithasol
 • Canfod beth rydych eisiau ei fesur
 • Archwilio’r model rhesymeg
 • Datblygu cynllun gweithredu a fydd yn eich helpu i ddechrau gweithredu eich ymagwedd

Mae’r rhaglen hon yn darparu trosolwg o’r cysyniadau a phwysigrwydd effaith gymdeithasol a’r gwahanol ymagweddau y gellir eu rhoi ar waith mewn sefydliadau

Archwilio Mesur Effaith GymdeithasolMesur Effaith Gymdeithasol yn fy Sefydliad
 • Pwrpas Mesur Effaith Gymdeithasol
 • Canfod beth rydych eisiau ei fesur
 • Gweithredu’r Model Rhesymeg
 • Ymrwymo rhanddeiliaid
 • Beth ydw i’n ei fesur yn barod?
 • Adrodd a chyflwyno ein canfyddiadau
 • Heriau a chyfleoedd ar gyfer fy sefydliad
 • Canfod y cam nesaf ar gyfer Mesur Effaith Gymdeithasol yn fy sefydliad