Introduction to Enterprising Leadership

**Mae’r rhaglen hon ar gael i weithwyr Cyngor Conwy trwy wahoddiad yn unig**

**This programme is available to employees of Conwy Council by invitation only**

Cymerwch amser i wella’ch dealltwriaeth o ystyr mentergarwch a sut y gall hyn eich helpu i gyflawni gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd eich sefydliad.

Take time to enhance your understanding of what it means to be enterprising and how this can help achieve their organisation’s vision, mission and values.

 

Location:

Colwyn Bay

Date(s):

26 & 27 September 2019 | 26 a 27 Medi 2019

Time:

10am - 4pm

Duration:

2 days

Contact:

Jane Meredith

Email:

wales@socialenterprise.academy

Telephone:

01492 588980

Price:

Fully Funded

Wrth i’r byd newid o’n cwmpas, mae cyfleoedd amrywiol a newydd yn ymddangos yn y sector sy’n gofyn i ni fod yn agored i arloesedd, cydweithio a pharatoi i ddysgu a benthyg ffyrdd o weithio oddi wrth ein gilydd.

Bydd y rhaglen hon yn cefnogi arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus i fod yn fwy mentrus yn eu rôl a’u hymagwedd – yn fewnol ac yn eu cymunedau.

Cymerwch amser i wella’ch dealltwriaeth o ystyr mentergarwch a sut y gall hyn eich helpu i gyflawni gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd eich sefydliad.

As the world is changing around us, there are new and different opportunities in the sector that require us to be open to innovation, collaboration and prepared to learn and borrow ways of working from each other.

This programme will support public service leaders to become more enterprising in their role and approach - both internally and with their community.

Take time to enhance your understanding of what it means to be enterprising and how this can help achieve their organisation’s vision, mission and values.

 

 "Mae’r rhaglen hon wedi helpu i wella fy hyder ac rwyf bellach yn gwerthfawrogi sut y gall Arweinyddiaeth helpu menter"

"This programme has helped improve my confidence I now appreciate how much Leadership can enhance an enterprise"

 

Ar gyfer pwy mae’r rhaglen? 

O Arweinwyr Tîm i Uwch Reolwyr, bydd y rhaglen hon yn darparu addysg drawsnewidiol i’ch cefnogi i feddwl a gweithredu yn fwy entrepreneuraidd. Mae'n gyfle ar gyfer twf personol a datblygu sgiliau a newid diwylliant.  Mae’r rhaglen hon ar gael i weithwyr Cyngor Conwy trwy wahoddiad yn unig.

Who is it for? 

From Team Leaders to Senior Managers., this programme will provide transformational learning to support you to think and act in a more entrepreneurial way. It is an opportunity for personal growth and skill development and changing a culture. This programme is availble to employees of Conwy Council by invitation only.

 

Pam dewis y rhaglen hon? 

  • Dod i ddeall ffordd entrepreneuraidd o feddwl
  • Archwilio offer i ddatblygu’ch syniadau mentrus
  • Deall heriau a chyfleoedd i fod yn fwy mentrus
  • Gadael gyda chamau nesaf ymarferol ar gyfer eich sefydlia

Why choose this programme? 

  • Gain an understanding of an Entrepreneurial Mindset
  • Explore tools to develop your enterprising ideas
  • Understand Challenges and opportunities of becoming more enterprising
  • Leave with Practical next steps for your Organisation

Your Facilitator

Find out more about Noel here